Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις λιγνιτικές περιοχές

Πληροφορίες Προγράμματος

Δικαιούχοι:

MME επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις λιγνιτικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας ή εντός του Δήμου Μεγαλουπόλεως Αρκαδίας και ο κύκλος εργασιών τους περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών άμεσα προς την Δ.Ε.Η, σε ποσοστό τουλάχιστον 25%

Έναρξη Υποβολής:

21/9/2021

Λήξη Υποβολής:

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της

Προϋπολογισμός:

9.748.717,73 €

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Στις 21/09/2021 αναρτήθηκε στη Διαύγεια η Απόφαση Α.Π.: 6418, 21.09.2021 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την Έγκριση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο “Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας” από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018» και διάθεση πίστωσης ποσού 31.391.473,90 €, για την υλοποίησή του” με μεταφορά των αδιάθετων πιστώσεων του έτους 2020 το 2021»

Στόχος:

Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα/προσφερόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες.
Awesome Image
Awesome Image

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, με υψηλή εξάρτηση από τις λιγνιτικές δραστηριότητες, και δραστηριοποιούνται εντός μιας εκ των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας ή εντός του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας την 1/1/2019, διαθέτοντας έδρα ή υποκατάστημα στις παραπάνω περιοχές και των οποίων ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει:

 

(α) παροχή υπηρεσιών και αγαθών άμεσα προς τη Δ.Ε.Η., ήτοι ενίσχυση προς Εργολάβους της Δ.Ε.Η. ή/και

(β) παροχή υπηρεσιών και αγαθών έμμεσα προς τη Δ.Ε.Η., ήτοι ενίσχυση προς Υπεργολάβους της Δ.Ε.Η.

 

Στην περίπτωση όπου μια επιχείρηση αποτελεί ταυτόχρονα Εργολάβο και Υπεργολάβο του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., τότε δύναται να συμμετάσχει στην παρούσα Δράση μόνο μέσω μίας εκ των δύο παραπάνω ιδιοτήτων.

 

Η ιδιότητα του Εργολάβου ή του Υπεργολάβου του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. δηλώνεται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως έτη υπολογισμού της εξάρτησης τόσο του Εργολάβου (25%) όσο και του Υπεργολάβου (50%) λαμβάνονται υπόψη τα τρία έτη πριν την υποβολή της πρότασης ή κατ’ αντιστοιχία όσα έτη από τα προηγούμενα λειτουργεί η επιχείρηση.

Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και Δήμος Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο: από 20.000,00 € έως 200.000,00 €.

 

Ποσοστά Ενίσχυσης – Χρηματοδοτικό Σχήμα επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών: 80% Δημόσια Επιχορήγηση και 20% Ιδιωτική συμμετοχή.

 

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) παροχή εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους

 

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων:

 

Επιχορήγηση (Grant)

Επιλέξιμες δαπάνες:

 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Στο επενδυτικό σχέδιο είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 

α/αΚατηγορία δαπάνηςΌρια δαπάνης (Ανώτατο Ποσοστό ή Ποσό)
1.Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος50%

 

2. 

 

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 

100%

 

2.1

 

Μηχανήματα – Εξοπλισμός-Λογισμικό

 

100%

2.2

 

Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης Μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων

 

 

Έως 15.000 € (συνολική επιλέξιμη δαπάνη) Οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού ΔΕΝ είναι επιλέξιμες

3. 

 

Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος Εξοικονόμησης Ενέργειας &’ Ύδατος

 

 

100%

4.

 

Ανάπτυξη &’ Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας &’ περιβαλλοντικής διαχείρισης. Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα

30% και μέχρι 3.000 € ανά σύστημα
5. 

 

Σχέδιο Δράσης (business plan) για τη Στρατηγική Διαφοροποίηση των Δραστηριοτήτων της Επιχείρησης

20% και όχι μεγαλύτερη από 15.000 €
6.

 

Δράσεις Προβολής – προώθησης των επιχειρήσεων σε διαφοροποιημένες αγορές στόχους

20% και όχι μεγαλύτερη από 20.000 €
7. 

 

Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας

20%  και όχι μεγαλύτερη από 25.000 €
8.

 

Αμοιβή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Σύνταξη – Υποβολή – Παρακολούθηση)

 Έως 4.000 €

 

Οι όροι & προϋποθέσεις του προγράμματος, τα στοιχεία επιλεξιμότητας των δαπανών, καθώς και άλλες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση του προγράμματος θα τις βρείτε ΕΔΩ

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.748.717,73 € και κατανέμεται ως ακολούθως:

 

Π.Ε. Κοζάνης & Φλώρινας

 

Εργολάβοι Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. 5.222.527,36 €

Υπεργολάβοι Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. 2.437.179,43 €

 

Δήμος Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας

 

Εργολάβοι Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. 1.392.673,96 €

Υπεργολάβοι Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. 696.336,98 €

 

Η δημόσια δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Πράσινου Ταμείου