Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Πληροφορίες Προγράμματος

Δικαιούχοι:

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Έναρξη Υποβολής:

23/2/2022

Λήξη Υποβολής:

15/4/2022 (ώρα 15:00)

Προϋπολογισμός:

€ 4.000.000

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητα καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.

Στα πλαίσια της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν τους εξής τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Αγροδιατροφή, Τουρισμός της εμπειρίας, Τεχνολογίες και εφαρμογές για το περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ. Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

- Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
- Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο.
- Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα, άυλα στοιχεία ενεργητικού και λειτουργικές δαπάνες όπως ενίσχυση μισθολογικού κόστους, εκπαίδευσης προσωπικού, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης.
Awesome Image
Awesome Image

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

Υπό σύσταση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στη δράση και θα διαθέτουν επιλέξιμο/ους ΚΑΔ πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. Η κατηγορία αυτή των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το άρ. 22 του Καν. Ε.Ε. 651/2014, με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€.

 

Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1.1.2018 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και οι οποίες πριν από την υποβολή της πρότασης διαθέτουν επιλέξιμο/ους ΚΑΔ. Η κατηγορία αυτή θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το άρ. 22 του Καν. Ε.Ε. 651/2014, με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€.

 

Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από την 1.1.2018 και οι οποίες πριν από την υποβολή της πρότασης διαθέτουν επιλέξιμο/ους ΚΑΔ. Η κατηγορία αυτή θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με τον Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (de minimis), με ελάχιστο όριο δημόσιας δαπάνης τις 50.000€.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) της πρόσκλησης ανέρχεται σε 4.000.000€, κατανέμεται δε ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

 

50% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών.

50% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

 

Ο επιλέξιμος προς ενίσχυση προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, ενώ ως προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται η 30ή.6.2023.

 

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι 75% για όλες τις κατηγορίες δαπανών, εκτός από το μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, το οποίο ενισχύεται 100%.

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

 

– Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 35% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού): αφορά εργασίες ανέγερσης, ανακαίνισης, διαμορφώσεων.

 

– Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Λογισμικά (έως 35% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού): αφορά μηχανήματα, εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής χρήσης, με επιχορηγούμενο κόστος έως 15.000 ευρώ, αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης) και λογισμικό (π.χ. ανάπτυξη δραστηριοτήτων e- business, e-marketing και e-commerce).

 

– Δαπάνες προβολής, προώθησης, δικτύωσης.

 

– Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (έως 3.000€).

 

– Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, εκπαίδευση προσωπικού.

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης (11.2.2022).

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης (επιλέξιμοι ΚΑΔ, προϋποθέσεις συμμετοχής κ.λπ.) μπορείτε να βρείτε εδω