Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Δωδεκανήσου

Πληροφορίες Προγράμματος

Δικαιούχοι:

Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, Μη αλιείς Φυσικά και Νομικά πρόσωπα

Έναρξη Υποβολής:

04/08/2021

Λήξη Υποβολής:

5/11/2021

Προϋπολογισμός:

€ 1.581.758,40

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών.

Προβλέπονται επτά ομάδες ενεργειών:

1. Ίδρυση/ εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής από αλιεύματα με τελικό παραγόμενο προϊόν που ανήκει στον τομέα της αλιείας: Ενδεικτικά θα στηριχθούν οικοτεχνικές/βιοτεχνικές μονάδες παρασκευής εδεσμάτων από αλιεύματα (π.χ. σπινιάλο από φούσκες, αλίπαστα, κλπ).

2. Εμπορία προϊόντων αλιείας: Στήριξη των επαγγελματιών αλιέων για λιανικό εμπόριο αλιευμάτων (ιχθυοπωλεία).

3. Στήριξη των επαγγελματιών αλιέων για να προσφέρουν παράλληλα με τις αλιευτικές τους δραστηριότητες, υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού, καθώς και για την υλοποίηση των απαραίτητων μετατροπών επί του σκάφους.

4. Στήριξη των επαγγελματιών αλιέων για ίδρυση, εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση χώρων εστίασης και λιανικού εμπορίου.

5. Στήριξη επενδύσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο θαλάσσιος και ο καταδυτικός. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι θαλάσσιες περιηγήσεις με σκάφη αναψυχής (μηχανοκίνητα σκάφη, διάφανου πυθμένα κλπ.), τα θαλάσσια σπορ (όπως θαλάσσιο σκι, jet ski, wind surfing, kitesurfing), οι καταδύσεις και τα καταδυτικά κέντρα, οι σχολές εκμάθησης καταδύσεων αναψυχής και εκπαίδευσης αυτοδυτών κ.α.

6. Ίδρυση/ εκσυγχρονισμός συνεργείων κατασκευής / επισκευής αλιευτικών σκαφών/ μικρά ναυπηγεία: Θα ενισχυθούν μικρές παραδοσιακές επιχειρήσεις που αξιοποιούν την ταυτότητα της περιοχής και τους τοπικούς πόρους, αλλά και νέες δυναμικές τεχνολογικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, για την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και την ανάπτυξη νέων, σύγχρονων δραστηριοτήτων.

7. Ίδρυση / εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων μη βρώσιμων, με πρώτες ύλες από το θαλάσσιο περιβάλλον. Ενδεικτικά θα στηριχθούν οικοτεχνικές/ βιοτεχνικές μονάδες αξιοποίησης αλιευμάτων μη εμπορεύσιμων ειδών και άλλων ειδών που προσφέρει το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως η επεξεργασία (χονδρικό εμπόριο) φυσικών σπόγγων, η επεξεργασία φυκιών, οστράκων, αλατιού κλπ.
Awesome Image
Awesome Image

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολόκληρη η Δωδεκάνησος (Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Καλύμνου, Κω και Καρπάθου), πλην της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου.

  • Επιχορήγηση / Επιδότηση

  • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ)
  •  
  • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται στην αναλυτική Πρόσκληση (σελ.17) “8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ”