Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Ν. Αχαϊας

Πληροφορίες Προγράμματος

Δικαιούχοι:

Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, Μη αλιείς Φυσικά και Νομικά πρόσωπα

Έναρξη Υποβολής:

13/10/2021

Λήξη Υποβολής:

15/12/2021

Προϋπολογισμός:

€ 1.241.250

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Δύναται να χρηματοδοτηθούν:

• Επενδύσεις που συμβάλλουν στη συμπλήρωση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού

• Επενδύσεις μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και λιανικού εμπορίου ιχθυηρών

• Επενδύσεις σε επιλεγμένους ΚΑΔ στον τομέα του τουρισμού, της εστίασης, της βιοτεχνίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών.
Awesome Image
Awesome Image

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Νομός Αχαΐας (Δήμοι Πατρέων, Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας) με περιορισμούς. Η περιοχή εφαρμογής περιγράφεται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

  • Επιχορήγηση / Επιδότηση

  • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ)
  •  
  • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται στην αναλυτική Πρόσκληση (σελ.25) “8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ”