Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Νήσων Αττικής

Πληροφορίες Προγράμματος

Δικαιούχοι:

Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, Μη αλιείς Φυσικά και Νομικά πρόσωπα

Έναρξη Υποβολής:

08/10/2021

Λήξη Υποβολής:

13/12/2021

Προϋπολογισμός:

€ 1.410.000

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στην περιοχή της ΠΕ Νήσων Αττικής. Δύναται να χρηματοδοτηθούν:

• Βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς.

• Ενεργειακή αναβάθμιση με επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών.

• Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

• Αλιευτικός Τουρισμός/ Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος.

• Εκσυγχρονισμός ή Αντικατάσταση κύριων ή βοηθητικών κινητήρων σκαφών.

• Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 69, Καν. (ΕΕ) 508/2014).

• Υποστήριξη δράσεων στον τομέα της εστίασης, του εμπορίου, του τουρισμού, της βιοτεχνίας και των υπηρεσιών.
Awesome Image
Awesome Image

Περιφέρεια Αττικής

 

ΠΕ Νήσων Αττικής: Αγκίστρι, Αίγινα, Κύθηρα – Αντικύθηρα, Σαλαμίνα, Ύδρα, Σπέτσες, Τροιζηνία – Μέθανα, Πόρος.

  • Επιχορήγηση / Επιδότηση

  • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ)
  •  
  • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται στην αναλυτική Πρόσκληση (σελ.21) “9. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ”