Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών νήσου Λέσβου

Πληροφορίες Προγράμματος

Δικαιούχοι:

Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, Μη αλιείς Φυσικά και Νομικά πρόσωπα

Έναρξη Υποβολής:

17/09/2021

Λήξη Υποβολής:

19/11/2021

Προϋπολογισμός:

€ 1.410.380

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Ιδιωτικές επενδύσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Λέσβο.

o Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς
o Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
o Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού με δικαιούχους επαγγελματίες αλιείς.
o Ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον δευτερογενή τομέα (μικρή βιοτεχνική δραστηριότητα) για ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.
o Ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (παροχή υπηρεσιών, τουρισμός, εμπόριο)
o Εκσυγχρονισμός βελτίωση, επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων στον δευτερογενή τομέα (μικρή βιοτεχνική δραστηριότητα)
o Εκσυγχρονισμός βελτίωση, επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (παροχή υπηρεσιών, τουρισμός, εμπόριο) σύμφωνα
o Συμπλήρωση του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.
o Ίδρυση-εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων με δικαιούχους νέους από 18 έως 29 ετών.
Awesome Image
Awesome Image

Περιοχή εφαρμογής είναι ο Δήμος Μυτιλήνης και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου

  • Επιχορήγηση / Επιδότηση

  • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ)
  •  
  • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται στην αναλυτική Πρόσκληση (σελ.24) “8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ”