Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στις ΠΕ Κοζάνης και Γρεβενών

Πληροφορίες Προγράμματος

Δικαιούχοι:

Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, Μη αλιείς Φυσικά και Νομικά πρόσωπα

Έναρξη Υποβολής:

06/09/2021

Λήξη Υποβολής:

10/11/2021

Προϋπολογισμός:

€ 647.882

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Οι υπαγόμενες πράξεις της πρόσκλησης είναι οι ακόλουθες:

1) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει:

o Ίδρυση/εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: Δημιουργία μονάδων μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων όπως συσκευαστήριο, ψυκτικοί, βοηθητικοί χώροι κλπ., δημιουργία βιοτεχνικών μονάδων παραγωγής ιχθυάλευρων και ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς ή γουνοφόρων ζώων που θα χρησιμοποιεί τα υποπροϊόντα που προκύπτουν από τη βασική μεταποιητική δραστηριότητα ή από αλιεύματα που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
o Επενδύσεις για εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

o - Ιχθυοπωλεία, εγκαταστάσεις εμπορίας.
o - Υποστήριξη συστημάτων logistics και σύγχρονων μεθόδων διακίνησης και εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων

o Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών των αλιέων. Ενδεικτικά: Για δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων στα αλιευτικά σκάφη:
o - ατομικές συσκευές επίπλευσης (PFD), ιδιαίτερα στολές επιβίωσης σε περίπτωση πτώσης σε νερό, κυκλικά σωσίβια και γιλέκα
o - εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας και δορυφορικής επικοινωνίας
o - διάδρομοι και κλίμακες αποεπιβίβασης
o - κάμερες ασφαλείας και συσκευές οπτικής απεικόνισης κ.α.

Για δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων:
o - αγορά και εγκατάσταση κιβωτίων πρώτων βοηθειών
o - αγορά φαρμάκων και συσκευών έκτακτης ανάγκης επί του σκάφους κ.α.

Για δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της υγιεινής:
o - εξοπλισμός καθαρισμού για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής επί του σκάφους
o - υγειονομικές εγκαταστάσεις, όπως τουαλέτες και εγκαταστάσεις πλύσης

Για δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών:
o - υπόστεγα επί του καταστρώματος
o - αντιολισθητική βαφή και ποδοτάπητες από καουτσούκ - ενδύματα εργασίας και προστατευτικός εξοπλισμός, όπως αδιάβροχες μπότες ασφαλείας, εξοπλισμός οφθαλμικής και αναπνευστικής προστασίας, προστατευτικά γάντια και κράνη ή εξοπλισμός για την προστασία από τις πτώσεις κ.α.

o Αντικατάσταση κύριων ή βοηθητικών κινητήρων μόνο σκαφών εσωτερικών υδάτων ολικού μήκους μέχρι 12 μέτρα. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 900/05.04.2021. Για σκάφη με ολικό μήκος μέχρι 12 μέτρα, ο νέος ή ο εκσυγχρονισμένος κινητήρας δεν θα έχει μεγαλύτερη ισχύ σε kW από τον τρέχοντα κινητήρα
o Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:
o Κλωβούς πάχυνσης για μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας
o Υποδομές και τεχνικός εξοπλισμός υδατοκαλλιέργειας (αντλίες, δεξαμενές, πιεστικά, κ.λπ.) εντός και εκτός του υδάτινου στοιχείου
o Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως, ο αλιευτικός τουρισμός.
o Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού όπως : δραστηριότητες ψυχαγωγικής και αθλητικής αλιείας (επίδειξη επαγγελματικής αλιείας).

2) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis). Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει για τους:

α) Αλιείς

Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως τα εστιατόρια, οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επενδύσεις με στόχο τη διαφοροποίηση εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων.

β) Αλιείς και μη Αλιείς


o Επιχειρήσεις ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού χώρων εστίασης και αναψυχής όπως : χώροι εστίασης (ταβέρνες/ εστιατόρια/ μεζεδοπωλεία/ ουζερί κλπ), παραδοσιακά καφενεία, αναψυκτήρια και χώροι υπαίθριας ψυχαγωγίας, χώροι αθλοπαιδιών και αναψυχής επισκεπτών
o Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με την συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών όπως: κατασκευή, συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας
o Μικρές βιοτεχνικές μονάδες που συνδέονται με αλιευτικές δραστηριότητες όπως : κατασκευή αλιευτικών εργαλείων, υλικών συντήρησης αλιευμάτων, παραγωγή πάγου και κατασκευή αναμνηστικών ειδών (souvenir).
o Επενδύσεις σε υποδομές διανυκτέρευσης : ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ κλπ. όπως ορίζετε από την ΚΥΑ αγροτουρισμού αριθμ.2986/2016 και της τροποποίησης αυτής (ΦΕΚ 2157/Β/2019)
o Επενδύσεις σε υποδομές οργάνωσης, πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του τουρισμού της υπαίθρου όπως : επιχειρήσεις οργάνωσης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και δραστηριοτήτων (π.χ. πεζοπορία, περιήγηση, παρατήρηση πανίδας και πουλιών κλπ.), επιχειρήσεις με αντικείμενο τα σπορ και την ψυχαγωγική - αθλητική αλιεία (εκμίσθωσης αλιευτικού εξοπλισμού) ή/και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας στον υδάτινο χώρο (φουσκωτά παιχνίδια, οργάνωση δραστηριοτήτων κ.λπ.) ή/και χώροι αθλοπαιδιών και αθλητικών εγκαταστάσεων.
o Επενδύσεις σε μικρές βιοτεχνικές μονάδες – οικοτεχνίες όπως : κατασκευή υλικών συντήρησης αλιευμάτων, εργαστήριο παραγωγής πάγου, επιχείρηση κατασκευής σουβενίρ, κατασκευή εργαλείων αλιείας κλπ.
o Επενδύσεις σε εμπορικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία όπως: εμπόριο αλιευτικού εξοπλισμού, είδη ερασιτεχνικής αθλητικής αλιείας, υδάτινα σπορ κλπ. Λοιπές δραστηριότητες σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης.
Awesome Image
Awesome Image

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει αναλυτικά τις παρακάτω κοινότητες ανά Δήμο:


  • Δήμος Κοζάνης: Αιανής, Ρυμνίου, Σταυρωτής, Αμυγδαλέας, Ανατολής, Καισαρειάς, Κοντοβουνίου, Πύργου και Σπάρτου
  • Δήμος Σερβίων: Σερβίων, Αυλών, Βαθυλάκκου, Γουλών, Ιμέρων, Αύρας, Νέας Καστανιάς, Κρανιδίων, Μεσιανής, Νεράιδας, Πλατανορρεύματος, Ροδίτη και Κουβουκλίων.
  • Δήμος Βελβεντού: Βελβεντού
  • Δήμος Γρεβενών: Νησίου και Δίπορου
  • Δήμος Δεσκάτης: Παλιουριάς, Παναγίας, Καρπερού και Δήμητρας.
  • Επιχορήγηση / Επιδότηση

  • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ)
  •  
  • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται στην αναλυτική Πρόσκληση (σελ.17) “8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ”