5ος Κύκλος Του Καθεστώτος «επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών Και Μικρών Επιχειρήσεων»

Πληροφορίες Προγράμματος

Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος είναι οι πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις.

Έναρξη Υποβολής:

25/05/2021

Λήξη Υποβολής:

30/07/2021

Προϋπολογισμός:

€ 405.000.000

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών προτάσεων στον νέο αναπτυξιακό νόμο 4399/16 για το 5ο κύκλο του καθεστώς «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων» με τα ποσοστά της επιδότησης να φθάνουν εως και 55% για το σύνολο των επιλέξιμων περιφερειακών δαπανών.
Awesome Image
Awesome Image

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και απευθύνεται στο σύνολο των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων του Ν.4399/2016 με βασικό κίνητρο την επιχορήγηση των επενδύσεων.

 

Τα επενδυτικά σχέδια για να υπαχθούν στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, θα πρέπει να είναι  αρχική επένδυσης και να έχει σαν αποτέλεσμα της επένδυσης μια από τις εξής μορφές:

 

 1. -Δημιουργία νέας μονάδας.
 2. -Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 3. -Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ
 4. -Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.
 5. -Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Οι επενδύσεις αφορούν τους τομείς :

 

 1. -Τουρισμού
 2. -Μεταποίησης
 3. -Ανθρώπινης Υγείας
 4. -Πολιτισμού
 5. -Πληροφορικής
 6. -Αθλητισμού
 7. -Κτηνοτροφίας
 8. -Πτηνοτροφίας
 9. -Αποθήκευσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 405.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 400.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να γίνει μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος είναι οι πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις.

 

α) Ως «πολύ μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ.

 

β) Ως «μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ.

 

Δεν είναι δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς, οι πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές.

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων.

 

 1. α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού όπως:
 2. -Κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων
 3. -Αγορά του συνόλου ή μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού κλειστής επιχείρησης (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός)
 4. -Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 5. -Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 6. -Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων
 7. β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως:
 8. -Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 9. -Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 10. γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

Δεν είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:

 

 1. α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,
 2. β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,
 3. γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,
 4. δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
 5. ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.
 6. στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για τον σκοπό αυτόν για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής
 7. Δεν επιτρέπεται η σώρευση  περιφερειακών ενισχύσεων  με τις εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

 

 1. α. Για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων επιχειρήσεων (υπό σύσταση ή υφιστάμενες με λιγότερα 7 έτη λειτουργίας).
 2. β. Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
 3.  
 4.  

Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων για δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 

Εάν οι επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου είναι μεγαλύτερες των 50 εκατ. ευρώ η ανώτατη ενίσχυση ορίζεται για κάθε τμήμα δαπάνης το εξής:

 

 • -Δαπάνες έως 50 εκατ. ευρώ δίδεται το 100% στο ανώτατο ποσοστό επιτρεπόμενης έντασης στην περιφέρεια.
 • -Δαπάνες από 50 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ δίδεται το 50% του ανώτατου περιφερειακού ορίου.
 • -Για δαπάνες που υπερβαίνουν τα 100 εκατ. ευρώ τα 100.000.000 € δεν δίδεται καμιά ενίσχυση.
 •  

Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων για δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 

 • α. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες ορίζεται στο 50% αυτών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 5% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των 50.000 ευρώ,
 • β. Η ένταση της ενίσχυσης στις δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις μπορεί να είναι στο 100% αυτών, αλλά αυτό σαν ποσό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των 100.000 ευρώ.

 

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 5 εκατ. ευρώ. Οι ενισχύσεις που θα δοθούν συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 10 εκατ ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20 εκατ. υπό την προϋπόθεση κάποιων όρων.

Σαν είδος ενίσχυσης η επιχορήγηση μπορεί να αυξηθεί σε επιχειρήσεις που είναι:

-Εξωστρεφείς.

-Καινοτόμες.

-Επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ανεξαρτήτων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

-Αύξησαν την απασχόλησή τους σε ΕΜΕ τουλάχιστον 10% την τελευταία 3ετία.

-Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕπ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί(ΑΣ) , Ομάδες Παραγωγών(ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

-Επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής.

-Επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία.

-Επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές ( Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα( Ε.Π) (πλην Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα, και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (-(Θ.Υ.Κ.Τ.) υπό όρους.

-Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, που αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του ν. 4399/2016.

-Επιχειρήσεις που το επενδυτικό σχέδιο τους υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος

Τα είδη των ενισχύσεων είναι τα εξής:

 

 1. α. φορολογική απαλλαγή
 2. β. επιχορήγηση
 3. γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 4. δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Τα πιο πάνω είδη ενισχύσεων παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

 

Ο ενδιαφερόμενος φορέας για να έχει την δυνατότητα επιλογής θα πρέπει να αποδείξει την δυνατότητά του να καλύψει την συμμετοχή του η οποία μπορεί να γίνει με:

 

Ιδιωτικά κεφάλαια ή/και Εξωτερική χρηματοδότηση.

 

Ο ελάχιστος επιλέξιμο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι για:

 

 1. α. Μικρές επιχειρήσεις, 150.000 €.
 2. β. Πολύ μικρές επιχειρήσεις, 100.000 €.
 3. γ.  ΚοινΣΕπ, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, 50.000 €.