Διαχείριση Κινδύνου

Στρατηγικές Αντιστάθμισης Κινδύνων

Η έκθεση σε μεταβολές των αγορών επιτοκίου, νομίσματος, μετοχών και βασικών προϊόντων είναι γεγονός της πραγματικής ζωής, αλλά η αποτελεσματική μέτρηση και διαχείριση αυτών των κινδύνων μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ κερδοφορίας και ζημίας. Η επιλογή του προϊόντος και η στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου που έχει νόημα για μια συγκεκριμένη εταιρεία είναι κάτι που μπορεί να κάνει η Palladium για την επιχείρησή σας.

Η διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου ξεκινά με την αξιολόγηση των εταιρικών στόχων:
  • Αξιολόγηση εταιρικών στόχων
  • Προσδιορισμός του πρωταρχικού στόχου και περιορισμών
  • Συνέπειες της αδράνειας διαχείρισης κινδύνου

Μερικές από τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε είναι:

Become a Partner of Envolve

To take a trivial example, which of us undertakes
laborious physical exercise.

Career Opportunities in Envolve

Who chooses to enjoy a pleasure that has no one
annoying consequences.