Επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά & Εθνικά Προγράμματα

Στον παρακάτω οδηγό, μπορείτε να δείτε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για το πρόγραμμα Ψηφιακός-Πράσινος Μετασχηματισμός και να μάθετε αν η επιχείρησης σας είναι δικαιούχος χρηματοδότησης, όπως και το ποσοστό που θα δικαιώστε.
 
Τα διαθέσιμα προγράμματα είναι:
 • Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ
 • Πράσινη Παραγωγική Επένδυση για ΜμΕ
 • Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
 • Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Η διαδικασία ελέγχου που ακολουθείτε για την συμμετοχή σε επιδοτούμενα ευρωπαϊκά & αναπτυξιακά προγράμματα είναι η εξής:

Επιλέξτε το πρόγραμμα Ψηφιακού-Πράσινου Μετασχηματισμού

Ξεκινήστε την διαδικασία αρχικού ελέγχου χρηματοδότησης της επιχείρησης σας

Ας Ξεκινήσουμε

0$

Σας ευχαριστούμε για το αίτημα σας! Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Διαθέσιμα Προγράμματα

Καλώς ήρθατε στην φόρμα διαθέσιμων προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την επιχείρησης σας. Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ολοκληρώστε τα βήματα για να δείτε αν η επιχείρηση σας είναι δικαιούχος για την επιδότηση του προγράμματος.

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ


Δικαιούχοι:

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις

Επενδυτικά σχέδια:

Από 201.000€ έως 1.000.000€

Διάρκεια ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου:

24 μήνες

Ποσοστό Επιδότησης:

έως 50%, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN όπως εξοπλισμός για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας, εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση
 • Μεταφορικά Μέσα (Υποχρεωτικά ηλεκτρικά)
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση για ΜμΕ


Δικαιούχοι:

Mικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση πριν την υποβολή της αίτησης.

Επενδυτικά σχέδια:

Από 30.000€ έως 200.000€

Διάρκεια ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου:

24 μήνες

Ποσοστό Επιδότησης:

έως 50%

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN όπως εξοπλισμός για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας, εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση
  Μεταφορικά Μέσα (Υποχρεωτικά ηλεκτρικά)
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ


Δικαιούχοι:

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Επενδυτικά σχέδια:

από €18.000 έως και €30.000

Διάρκεια ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου:

24 μήνες

Ποσοστό Επιδότησης:

50%, ενώ στις περιοχές δίκαιης μετάβασης το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 60%

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Δαπάνες Εξοπλισμού (προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.)
  Δαπάνες Λογισμικού (προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ).
  Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης).

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ


Δικαιούχοι:

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την παραγωγικής τους διαδικασία.

Επενδυτικά σχέδια:

από €50.000 έως και €650.000

Διάρκεια ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου:

24 μήνες

Ποσοστό Επιδότησης:

από 25% έως 50%

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Εξοπλισμός για προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθειας εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.
  Εφαρμογές/ λογισμικά, για προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κ.λπ.
  Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση.

  Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ


  Δικαιούχοι:

  Αφορά την αναβάθμιση των επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα 4ης βιομηχανικής επανάστασης για να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία αλλά και θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Επιδοτούνται δαπάνες αγοράς εφαρμογών και εξοπλισμού.

  Επενδυτικά σχέδια:

  από €200.001 έως και €1.200.000

  Διάρκεια ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου:

  24 μήνες

  Ποσοστό Επιδότησης:

  από 25% έως 60%

  Επιλέξιμες δαπάνες

  • Εξοπλισμός για προμήθεια, ψηφιακά ελεγχόμενου Η/Μ εξοπλισμού, εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακών τεχνολογικών συστημάτων κ.α.
   Εφαρμογές/Λογισμικό για προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain,  κ.λπ.
   Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

  Πρέπει να κάνετε μια επιλογή για να συνεχίσετε

  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

  Είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης;


  Η επιχείρηση σας έχει κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση;


  Η επιχείρηση σας απασχολούσε προσωπικό το 2022;


  Ποιος ήταν ο μέσος όρος των εργαζομένων στην επιχείρηση σας για το 2022;  Σε ποια από τις παρακάτω περιφέρειες βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης σας;
  Είστε δικαιούχος του προγράμματος.
  Το ποσοστό της επιδότησης που δικαιούστε είναι από 35% έως 50%
  Λυπούμαστε, αλλά δεν είστε δικαιούχος για το πρόγραμμα.
  Πρέπει να κάνετε μια επιλογή για να συνεχίσετε

  Πράσινη παραγωγική επένδυση ΜμΕ

  Είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης;


  Η επιχείρηση σας έχει κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση;


  Η επιχείρηση σας απασχολούσε προσωπικό το 2022;


  Ποιος ήταν ο μέσος όρος των εργαζομένων στην επιχείρηση σας για το 2022;


  Είστε δικαιούχος του προγράμματος.
  Το ποσοστό της επιδότησης που δικαιούστε είναι από 40% έως 50%
  Λυπούμαστε, αλλά δεν είστε δικαιούχος για το πρόγραμμα.
  Πρέπει να κάνετε μια επιλογή για να συνεχίσετε

  Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός

  Είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης;


  Η επιχείρηση σας έχει κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση;


  Η επιχείρηση σας απασχολούσε προσωπικό το 2022;


  Ποιος ήταν ο μέσος όρος των εργαζομένων στην επιχείρηση σας για το 2022;


  Είστε δικαιούχος του προγράμματος.
  Το ποσοστό της επιδότησης που δικαιούστε είναι από 50% έως 60%
  Λυπούμαστε, αλλά δεν είστε δικαιούχος για το πρόγραμμα.
  Πρέπει να κάνετε μια επιλογή για να συνεχίσετε

  Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

  Είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης;


  Η επιχείρηση σας έχει κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση;


  Η επιχείρηση σας απασχολούσε προσωπικό το 2022;


  Ποιος ήταν ο μέσος όρος των εργαζομένων στην επιχείρηση σας για το 2022;


  Σε ποια από τις παρακάτω περιφέρειες βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης σας;
  Είστε δικαιούχος του προγράμματος.
  Το ποσοστό της επιδότησης που δικαιούστε είναι από 35% έως 45%
  Είστε δικαιούχος του προγράμματος.
  Το ποσοστό της επιδότησης που δικαιούστε είναι από 25% έως 35%
  Είστε δικαιούχος του προγράμματος.
  Το ποσοστό της επιδότησης που δικαιούστε είναι από 10% έως 20%
  Είστε δικαιούχος του προγράμματος.
  Το ποσοστό της επιδότησης που δικαιούστε είναι 50%
  Είστε δικαιούχος του προγράμματος.
  Το ποσοστό της επιδότησης που δικαιούστε είναι από 40% έως 50%
  Λυπούμαστε, αλλά δεν είστε δικαιούχος για το πρόγραμμα.
  Πρέπει να κάνετε μια επιλογή για να συνεχίσετε

  Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

  Είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης;


  Η επιχείρηση σας έχει κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση;


  Η επιχείρηση σας απασχολούσε προσωπικό το 2022;


  Ποιος ήταν ο μέσος όρος των εργαζομένων στην επιχείρηση σας για το 2022;


  Σε ποια από τις παρακάτω περιφέρειες βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης σας;
  Είστε δικαιούχος του προγράμματος.
  Το ποσοστό της επιδότησης που δικαιούστε είναι από 35% έως 50%
  Είστε δικαιούχος του προγράμματος.
  Το ποσοστό της επιδότησης που δικαιούστε είναι από 25% έως 50%
  Είστε δικαιούχος του προγράμματος.
  Το ποσοστό της επιδότησης που δικαιούστε είναι 50%
  Είστε δικαιούχος του προγράμματος.
  Το ποσοστό της επιδότησης που δικαιούστε είναι από 50% έως 65%
  Είστε δικαιούχος του προγράμματος.
  Το ποσοστό της επιδότησης που δικαιούστε είναι από 40% έως 50%
  Λυπούμαστε, αλλά δεν είστε δικαιούχος για το πρόγραμμα.
  Πρέπει να κάνετε μια επιλογή για να συνεχίσετε

  Στοιχεία Αίτησης

  Το συνολικό κόστος της προσφοράς είναι:

  Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για να επικοινωνήσουμε μαζί για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος επιλογής σας.

  Η Αίτηση μου

  Ερώτηση Απάντηση Price
  Discount :
  Total :