Αναπτυξιακός Νόμος - "Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη"

Ενεργά Καθεστώτα

Αναζητείστε όλα τα Ενεργά Καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Υλοποιημένα Καθεστώτα

Δείτε όλα τα Υλοποιημένα Καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

"Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη"

Ο Αναπτυξιακός νόμος Ελλάδα 2.0 θα αντικαταστήσει τον Νόμο 4399/16 περί ιδιωτικών επενδύσεων και θα αποτελεί, για τα επόμενα χρόνια, το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την παροχή κρατικών ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα μας. Στόχος είναι να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ελκυστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Μέσω των διατάξεών του ο Νόμος επιδιώκει τον ψηφιακό και τεχνολογικό µετασχηµατισµό των επιχειρήσεων, την πράσινη μετάβαση, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, τη στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, την ενίσχυση της απασχόλησης µε εξειδικευμένο προσωπικό, τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), και φυσικά την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού όπως και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Μορφές ενίσχυσης :

Σχετικά με τις μορφές ενίσχυσης, ο νέος αναπτυξιακός θα διατηρήσει το ίδιο σύστημα με τον ν. 4399/2016 παρέχοντας, είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, ως ενίσχυση στα επενδυτικά σχέδια:

α) επιχορήγηση,

β) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης,

γ) επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και

δ) φορολογικές απαλλαγές, αλλά εισάγοντας και ένα ακόμη προσφερόμενο κίνητρο,

ε) τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών, το οποίο θα αφορά αποκλειστικά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»

Ύψος Ενισχύσεων

Τα ύψη των ενισχύσεων προσδιορίζονται βάση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της περιόδου 2022-2027 και ξεκινούν από 15% και φθάνουν ως και το 70% σε ορισμένες περιπτώσεις. Το ύψος της ακριβής ενίσχυσης καθορίζεται βάση του μεγέθους της επιχείρησης και την περιοχή εφαρμογής της επένδυσης.

Δικαιούχοι

- Εμπορική εταιρία
- Συνεταιρισμός
- Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
- Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
- Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
- Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις
- Ατομικές επιχειρήσεις – με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού 200.000€ και μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία».

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

- για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ,
- για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)ευρώ,
- για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,
- για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
- για συνεταιρισμούς, στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.


Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος περιλαμβάνει 13 διαφορετικά καθεστώτα τα οποία θα αποτελέσουν τους βραχίονες για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων.

Τα νέα καθεστώτα είναι:
 • Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 • Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 • Νέο Επιχειρείν
 • Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
 • Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία
 • Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία
 • Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 • Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων
 • Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
 • Μεγάλες Επενδύσεις
 • Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας
 • Επιχειρηματικότητα 360ο

Αντικείμενο των Επενδυτικών Σχεδίων

Επιλέξιμες δαπάνες

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού :

- κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων,
- αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης
- αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
- μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης. εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού:
- μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

γ. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων
- Αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ. Ενισχύονται μόνο για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για ποσό έως 50.000 ευρώ (έως 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους).
- Δαπάνες εκκίνησης για νεοσύστατες & υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και για ποσοστό έως 20% του ενισχυόμενου κόστους με ανώτατο όριο τις 200.000 ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα όρια διπλασιάζονται.
- Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης (δαπάνες προσωπικού, κτιρίων, οργάνων, εξοπλισμού κλπ)
- Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ αφορούν σε προϋπολογισμό έως 20% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους και έως 200.000 ευρώ.
- Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία με προϋπολογισμό έως 10% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους και έως 100.000 ευρώ.
- Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος.
- Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
- Επενδυτικές δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
- Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
- Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλέψυξης
- Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
- Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
- Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
- Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
- Ενισχύσεις για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση

Κάντε την αίτηση σας σήμερα!

Στείλτε μας το αίτημα σας και θα σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου για την επιχείρηση σας