5ος Κύκλος Του Καθεστώτος «επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών Και Μικρών Επιχειρήσεων»

Πληροφορίες Προγράμματος

Έναρξη Υποβολής:

27/07/2022

Λήξη Υποβολής:

31/10/2022

Προϋπολογισμός:

€ 150.000.000

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Ανακοινώθηκε η 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 27η Ιουλίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 31η Οκτωβρίου 2022.

Προβλέπεται ενίσχυση μέχρι 75%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.
Awesome Image
Awesome Image

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης

και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α. Δημιουργία νέας μονάδας

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν

δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. Εμπορική εταιρεία,

β. συνεταιρισμός,

γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),

δ. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,

ε. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,

στ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:

στα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,

στβ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε

αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,

στγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που ορίζει ο Νόμος 4887/22.( άρθρο 22&25)

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

 • Την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 •  
 • Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει παύσει την λειτουργία της.
 •  
 • Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 •  
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
 •  
 • Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 •  
 • β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:
 •  
 • Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 •  
 • συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 •  

γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό

 1. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις , τα υπαγόμενα επιχειρηματικά σχέδια δύνανται να ενισχυθούν και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων. Για τo καθεστώς ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» ενισχύονται:

   

  1.Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ.

  •  

  2.Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

  •  

  3.Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

  •  

  4.Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση (αναβάθμιση προσόντων ή επανεκπαίδευση).

  •  

  5.Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

  •  

  6.Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ.

 2.  

 3.  

Δεν είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:

 

 1. α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,
 2. β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,
 3. γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,
 4. δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
 5. ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.
 6. στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για τον σκοπό αυτόν για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής
 7.  

Σαν είδος ενίσχυσης η επιχορήγηση μπορεί να αυξηθεί σε επιχειρήσεις που είναι:

-Εξωστρεφείς.

-Καινοτόμες.

-Επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ανεξαρτήτων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

-Αύξησαν την απασχόλησή τους σε ΕΜΕ τουλάχιστον 10% την τελευταία 3ετία.

-Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕπ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί(ΑΣ) , Ομάδες Παραγωγών(ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

-Επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής.

-Επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία.

-Επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές ( Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα( Ε.Π) (πλην Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα, και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (-(Θ.Υ.Κ.Τ.) υπό όρους.

-Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, που αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του ν. 4399/2016.

-Επιχειρήσεις που το επενδυτικό σχέδιο τους υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος

Τα είδη των ενισχύσεων είναι τα εξής:

 

 1. α. φορολογική απαλλαγή
 2. β. επιχορήγηση
 3. γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 4. δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Τα πιο πάνω είδη ενισχύσεων παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

 

Ο ενδιαφερόμενος φορέας για να έχει την δυνατότητα επιλογής θα πρέπει να αποδείξει την δυνατότητά του να καλύψει την συμμετοχή του η οποία μπορεί να γίνει με:

 

Ιδιωτικά κεφάλαια ή/και Εξωτερική χρηματοδότηση.

 

Ο ελάχιστος επιλέξιμο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι για:

 

 1. α. Μικρές επιχειρήσεις, 150.000 €.
 2. β. Πολύ μικρές επιχειρήσεις, 100.000 €.
 3. γ.  ΚοινΣΕπ, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, 50.000 €.