Πληροφορίες Προγράμματος

Έναρξη Υποβολής:

28.02.2022

Λήξη Υποβολής:

26.08.2026

Διάρκεια Δανείων:

από 3 ως 15 έτη

Προϋπολογισμός:

€500.000.000

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Το «Ελλάδα 2.0» προβλέπει τη χρήση μέρους των Κεφαλαίων του Ταμείου υπό μορφή δανείων για την χρηματοδότηση ιδιωτικών επιχειρηματικών επενδύσεων. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος των επενδύσεων αυτών συγχρηματοδοτείται τουλάχιστον κατά 20% με ίδια κεφάλαια των επενδυτών και τουλάχιστον κατά 30% με δάνεια, προερχόμενα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή/και ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς θεσμούς (EIB, EBRD). Οι επενδύσεις αφορούν σε επιχειρηματικές προτάσεις που προωθούν την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη, την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και την εξωστρέφεια.
Awesome Image
Awesome Image
Σταθερό επιτόκιο για το δάνειο ΤΑΑ

 

Το δάνειο ΤΑΑ έχει τρέχον ελάχιστο ετήσιο επιτόκιο 0,35% που καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση. Παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκειά του.

Εάν λαμβάνετε άλλες κρατικές ενισχύσεις για την επένδυση που χρηματοδοτείτε με δάνειο ΤΑΑ, μπορεί να προκύψει προσαρμογή του ελαχίστου επιτοκίου.

 

 
Διάρκεια από 3 έως 15 χρόνια
 

Η διάρκεια του δανείου ΤΑΑ είναι από 3 έως 15 χρόνια, ανάλογα με το είδος της επένδυσης.

Η διάρκειά του είναι ίδια ή μικρότερη από τη διάρκεια του δανείου Συγχρηματοδότησης.

 

 
Εφάπαξ ή τμηματική εκταμίευση
 

Τα δάνεια ΤΑΑ και Συγχρηματοδότησης εκταμιεύονται παράλληλα. Ανάλογα με το είδος της επένδυσης που θέλετε να χρηματοδοτήσετε με, η εκταμίευση γίνεται εφάπαξ ή τμηματικά.

Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.08.2026.

 
Περίοδος χάριτος
 

Η περίοδος χάριτος των δανείων ΤΑΑ και Συγχρηματοδότησης είναι έως 3 χρόνια από την πρώτη εκταμίευση.

Κατ’ εξαίρεση μπορεί να είναι έως 5 χρόνια εάν απαιτείται από το είδος και τις ανάγκες της επένδυσης.

 
Εξασφαλίσεις
 

Μπορείτε να προσφέρετε εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις για το δάνειο ΤΑΑ. Με τις ίδιες εξασφαλίσεις ικανοποιείται σύμμετρα (pari passu) και το δάνειο Συγχρηματοδότησης.

 

Η αποπληρωμή των δανείων σας
 

Αποπληρώνετε το δάνειο ΤΑΑ αναλογικά με το δάνειο Συγχρηματοδότησης, σύμφωνα με την αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης (pari passu).

 

Πρόωρη αποπληρωμή
 

Μπορείτε να εξοφλήσετε όλο το υπόλοιπο του δανείου ΤΑΑ ή ένα μέρος του οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Δεν μπορείτε να εξοφλήσετε το δάνειο Συγχρηματοδότησης νωρίτερα από το δάνειο ΤΑΑ, σύμφωνα με την αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης (pari passu).

 

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση από την δράση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη ενός από τους παρακάτω στόχους-πολιτικές του Ταμείου:


 • Πράσινη Μετάβαση

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη
 • Συνεργασίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις
 • Ενίσχυση της Εξωστρέφειας

Από την δράση εξαιρούνται τα επενδυτικά σχέδια που σχετίζονται με;


 • – Δραστηριότητες που απαγορεύονται από τη διεθνή / ευρωπαϊκή / εθνική νομοθεσία.
 • – Αποτεφρωτήρες για την επεξεργασία αποβλήτων.
 • – Μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας (με εξαιρέσεις).
 • – Εγκαταστάσεις για την υγειονομική ταφή αποβλήτων (με εξαιρέσεις).
 • – Ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης τους (με εξαιρέσεις).
 • – Ανάπτυξη ακινήτων – εκτός εάν τα ακίνητα εντάσσονται σε έναν από τους πέντε πυλώνες του δανειακού σκέλους του προγράμματος.
 • – Προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό.
 • – Τυχερά παιχνίδια.

Με τα δάνεια ΤΑΑ και Συγχρηματοδότησης μπορείτε να καλύψετε τις δαπάνες των επενδύσεων που υλοποιείτε στην ελληνική επικράτεια:


Για αγορά, χρήση (αποσβέσεις / συνδρομές) και διαμόρφωση γης – έως 30% του επενδυτικού σχεδίου σας.


 • Για κτίρια – αγορά, χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις) και κατασκευή.

 • Για εξοπλισμό – αγορά, κατασκευή και χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις).

 • Για άυλα στοιχεία – αγορά / κατασκευή και χρήση (αποσβέσεις / συνδρομές)

 • Για μεταφορικά μέσα – αγορά και χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις).

 • Για εξοδολόγια, μετακινήσεις και μισθοδοσία που συνδέεται με το επενδυτικό σχέδιό σας.

 • Για λειτουργικά / αναλώσιμα έξοδα (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.α.) και υπηρεσίες τρίτων.

 • Για το κόστος κεφαλαίων (π.χ. αμοιβές ομολογιακών και άλλων δανείων).

 • Για το κεφάλαιο κίνησης (π.χ. δαπάνες λειτουργίας και συναλλακτικού κυκλώματος, ΦΠΑ κ.ά.) και για δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας – συνολικά έως 30% του επενδυτικού σχεδίου σας.

Η επένδυση χρηματοδοτείται έως 50% με δάνειο ΤΑΑ και τουλάχιστον 30% με δάνειο συγχρηματοδότησης και τουλάχιστον 20% με ίδια συμμετοχή.

 

Δάνειο ΤΑΑ
 
 • Για έργα πράσινης μετάβασης, ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης – από 30% έως 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 • Για υφιστάμενες συνεργασίες – 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 • Για δημιουργία νέου σχήματος (από εξαγορά ή συγχώνευση) – 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 • Για επενδύσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας της επιχείρησής σας (εκτός από τον κλάδο του τουρισμού) – από 30% έως 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 • Για επενδύσεις στον κλάδο του τουρισμού – αυτοτελής χρηματοδότηση 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 • Για επενδύσεις που δεν καλύπτουν τα ελάχιστα ποσοστά ανά κατηγορία αλλά οι δαπάνες πράσινης μετάβασης, ψηφιακού μετασχηματισμού, εξωστρέφειας, και καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης αντιστοιχούν αθροιστικά στο 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού – αυτοτελής χρηματοδότηση 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 •  
Δάνειο Συγχρηματοδότησης
 

 

Τουλάχιστον 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου σας καλύπτεται με το δάνειο της τράπεζας που θα επιλέξετε να συνεργαστείτε

 

 

Ιδία Συμμετοχή
 

 

Τουλάχιστον 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου σας πρέπει να το καλύψετε με δική σας συμμετοχή:

 

 • Μετρητά.
 • Χρήση κεφαλαίων-αποθεματικών.
 • Εισφορά σε είδος – δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 •  

Οι μέτοχοι ή οι εταίροι της επιχείρησής σας ή άλλες επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τη δική σας μπορούν να καλύψουν το ποσοστό ίδιας συμμετοχής της επένδυσής σας.

Βρείτε απαντήσεις στις πιο Συχνές ερωτήσεις του προγράμματος "e-Λιανικό"

 • 01. Ερώτηση : Επιχείρηση, διαθέτει κύριο ΚΑΔ λιανεμπορίου, αλλά διαθέτει και άλλους ΚΑΔ, οι οποίοι δεν σχετίζονται με το λιανεμπόριο. Ο ΚΑΔ που σχετίζεται με το λιανεμπόριο ήταν «κλειστός», αλλά ως επιχείρηση λειτουργούσε διότι βάσει των υπόλοιπων ΚΑΔ είχε την δυνατότητα να παραμείνει ανοιχτή. Σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρείται επιλέξιμη για την υποβολή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;
  Απάντηση : Εφόσον ο ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου είναι είτε η ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα ή η Δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα, τότε η επιχείρηση είναι επιλέξιμη και μπορεί να υποβάλει.
 • 02. Ερώτηση : Στην Πρόσκληση, αναφέρεται: «Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019» και «Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης» Εάν η επιχείρηση έχει ιδρυθεί πριν τις 30/9/2019 και έχει προσθέσει επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ 25/01/2021, τι είδους επιχείρηση είναι;
  Απάντηση : Η επιχείρηση ανήκει στις Υφιστάμενες ανεξάρτητα από την ημερομηνία προσθήκης επιλέξιμου ΚΑΔ.
 • 03. Ερώτηση : Πώς αντιμετωπίζεται η περίπτωση που ενώ η έδρα της επιχείρησης έχει μη επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ σε αντικείμενο παροχής υπηρεσίας, ταυτόχρονα το υποκατάστημα έχει κύριο ΚΑΔ λιανικού εμπορίου ΚΑΙ η λειτουργία του είχε ανασταλεί έστω μία μέρα από τις 18/03/2020; Μπορεί να επιδοτηθεί για το υποκατάστημα δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα θα καλύπτει και τις ανάγκες της έδρας;
  Απάντηση : Η Επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης με τα στοιχεία του υποκαταστήματος. Η επιλεξιμότητα του υποκαταστήματος θα ελεγχθεί από την Εκτύπωση Βεβαίωσης Εγκαταστάσεων Εσωτερικού (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι πρόσφατη και μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης).
 • 04. Ερώτηση : Εμπίπτει στην αναβάθμιση ή στην δημιουργία νέου ηλεκτρονικού καταστήματος εάν μια υφιστάμενη επιχείρηση: α) διέθετε ηλεκτρονικό κατάστημα και θέλει να δημιουργήσει καινούριο, β) διέθετε ηλεκτρονικό κατάστημα, και για ένα διάστημα δεν το λειτουργούσε καθόλου, και θέλει να δημιουργήσει καινούριο. γ) επιχείρηση χονδρικού και λιανικού εμπορίου με ηλεκτρονικό κατάστημα που εξυπηρετούσε και τις δύο δραστηριότητες επιθυμεί των διαχωρισμό των δραστηριοτήτων, με τη δημιουργία νέου ηλεκτρονικού καταστήματος αποκλειστικά για το λιανικό εμπόριο. δ) «συστεγαζόταν» (πωλούνταν τα προϊόντα της) σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που δεν της άνηκε και θέλει να κάνει καινούριο δικό της;
  Απάντηση: Σε όλες τις περιπτώσεις είναι επιλέξιμη μόνο η αναβάθμισή του ηλεκτρονικού καταστήματος, εκτός της περίπτωσης δ) όπου είναι επιλέξιμη η δημιουργία νέου. Σε κάθε περίπτωση, θα ελέγχεται κατά το στάδιο της πιστοποίησης η ιστορικότητα του νέου ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • 05. Ερώτηση : Η δαπάνη για την αμοιβή συμβούλου περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες;
  Απάντηση : Όχι, δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες η αμοιβή συμβούλου της επιχείρησης.
 • 06. Ερώτηση : Πώς ελέγχεται ότι η λειτουργία της επιχείρησης έχει ανασταλεί έστω και μια μέρα από τις 18/03/2020;
  Απάντηση : Μέσω των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί και αναφέρονται σε αναστολή εργασιών επιχειρήσεων, στα πλαίσια προστασίας από την εξάπλωση του Covid-19. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης έχει συμπεριληφθεί στις ως άνω ΚΥΑ, με υποχρέωση αναστολής, θεωρείται ότι η λειτουργία της έχει ανασταλεί. Εξάλλου στο ΠΣΚΕ ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επιλέξει μεταξύ των επιλέξιμων αυτών δραστηριοτήτων.
 • 07. Ερώτηση : Επιχείρηση με έδρα στον νομό Αττικής και κύριο ΚΑΔ Μεταποίηση διαθέτει Υποκατάστημα, στον Νομό Θεσσαλονίκης με κύριο ΚΑΔ Λιανικό εμπόριο. Θέλει να υποβάλει πρόταση στα πλαίσια της Δράσης e-ΛΙΑΝΙΚΟ. Σε ποια περιφέρεια υποβάλει;
  Απάντηση : Υποβάλει στην Περιφέρεια στην οποία ασκείται η επιλέξιμη Δραστηριότητα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, υποβάλλει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αποτυπωθούν στο πεδίο «1.3 Διεύθυνση Τόπου υλοποίησης της Επένδυσης» της αίτησης χρηματοδότησης. Επισημαίνουμε ότι ο Κύκλος Εργασιών της επιχείρησης εξετάζεται συνολικά και για όλες τις δραστηριότητές της.
 • 08. Ερώτηση : Επιχείρηση έχει επιλέξιμο ΚΑΔ στο υποκατάστημα. Σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία, η μείωση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον 20% του 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019, για την κάλυψη της τυπικής προϋπόθεσης, καλύπτεται στο υποκατάστημα, αλλά όχι στο σύνολο της επιχείρησης. Είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα;
  Απάντηση : Για τον έλεγχο της κάλυψης της τυπικής προϋπόθεσης που αφορά στον κύκλο εργασιών, οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν το Φ2 του 4ου τριμήνου 2019 και 2020, δικαιολογητικά που αφορούν στο σύνολο της επιχείρησης, δηλαδή εξετάζεται η μεταβολή στον Κύκλο Εργασιών από την συνολική δραστηριότητα της επιχείρησης.
 • 09. Ερώτηση : Σχετικά με τη Δράση «e-λιανικό», εξαιρούνται τα καταστήματα franchise. Στην περίπτωση μητρικής εταιρείας, μπορεί να γίνει η ένταξή της στο συγκεκριμένο πρόγραμμα (αφού φυσικά πληροί όλα τα υπόλοιπα κριτήρια);
  Απάντηση : Για τη Δράση «e-λιανικό» δεν είναι επιλέξιμες οι εταιρείες franchisor.
 • 10. Ερώτηση : Πως αποδεικνύεται η ύπαρξη φυσικού χώρου/καταστήματος πώλησης λιανικής;
  Απάντηση : Θα πρέπει στις φωτογραφίες που θα προσκομιστούν να αποτυπώνονται: α) η προθήκη (βιτρίνα) του φυσικού καταστήματος (φωτογραφία από τον εξωτερικό χώρο του καταστήματος) β) ενδεικτικά είδη προς πώληση γ) οι εσωτερικοί χώροι του καταστήματος (προθήκες προϊόντων, χώρος εξυπηρέτησης πελατών, χώρος ταμειακών συναλλαγών).
 • 11. Ερώτηση : α) Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από ΑΜΕΑ. Ποιες είναι οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται; Να διευκρινισθεί αν θα πρέπει να ισχύει το ίδιο και για το φυσικό κατάστημα; β) Η αναβάθμιση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος μόνο για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη Αναβάθμισης;
  Απάντηση : α) Πρέπει να τηρηθούν όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο ηλεκτρονικό κατάστημα, με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0, level ΑΑ). Δεν υπάρχει σχετική απαίτηση για το φυσικό κατάστημα. β) Η αναβάθμιση ενός υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
 • 12. Ερώτηση : Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες φωτογράφησης των προϊόντων προωθητικών ενεργειών, όπως συμμετοχή σε e-market places, google ads, SEO, κλπ.
  Απάντηση : Προωθητικές ενέργειες όπως οι ανωτέρω, αλλά και γενικότερα κάθε μορφής προωθητικές ενέργειες δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες.
 • 13. Ερώτηση : Δαπάνη τιμολογήθηκε μετά την ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών (18/03/2020), αλλά δόθηκε προκαταβολή πριν από αυτήν την ημερομηνία. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη;
  Απάντηση : Σύμφωνα με την πρόσκληση της Δράσης το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο μετά τις 18/03/2020. Ως εκ τούτου δεν είναι επιλέξιμη η εν λόγω δαπάνη.
 • 14. Ερώτηση : Στη Δράση «e-λιανικό», το ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να λειτουργεί σε δύο γλώσσες. Είναι επιλέξιμη η αυτοματοποιημένη μετάφραση π.χ. Google Translate;
  Απάντηση : Στο πλαίσιο της Δράσης "e-λιανικό" δεν είναι επιλέξιμη η αυτόματη μετάφραση του ηλεκτρονικού καταστήματος, για την κάλυψη της λειτουργίας του σε δύο γλώσσες.
 • 15. Ερώτηση : Είναι υποχρεωτικό να συνοδεύεται το ηλεκτρονικό κατάστημα με λειτουργίες παραγγελειοληψίας, αποθήκης και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών;
  Απάντηση : Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να διαθέτει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (πραγματοποίηση on-line παραγγελίας) , αποθήκης (προβολής διαθεσιμότητας αποθέματος) και πραγματοποίησης ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • 16. Ερώτηση : Οι λειτουργίες παραγγελειοληψίας, αφορά απλά τη δυνατότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος να δέχεται on-line παραγγελίες;
  Απάντηση : Οι λειτουργίες παραγγελειοληψίας, δεν αφορά απλά τη δυνατότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος να δέχεται on-line παραγγελίες, αλλά θα πρέπει να δείχνει τη διαθεσιμότητα του αποθέματος.
 • 17. Ερώτηση : Επιχείρηση που δεν έχει λάβει ενισχύσεις θα πρέπει να συμπληρώσει και να επισυνάψει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Πίνακας Επιχορηγήσεων De minimis;
  Απάντηση : Ναι θα πρέπει να το επισυνάψει έστω και μηδενικό καθώς είναι τυπικό δικαιολογητικό.
 • Ερώτηση : Νεοσύστατη επιχείρηση που δεν έχει κλείσει διαχειριστική χρήση θα πρέπει να συμπληρώσει και να επισυνάψει τη Υπεύθυνη Δήλωση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ;
  Απάντηση : Ναι, θα πρέπει να την επισυνάψει έστω και χωρίς στοιχεία ώστε να δηλωθεί εάν είναι ανεξάρτητη/συνδεδεμένη/ συνεργαζόμενη.
 • 19. Ερώτηση : Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν και τις αρχικές περιοδικές δηλώσεις (Φ2) εκτός από τις τροποποιητικές, αν υπάρχουν τέτοιες;
  Απάντηση : Οι επιχειρήσεις υποβάλουν την τελευταία εν ισχύ περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2). Επομένως ή μόνο την αρχική, αν δεν υπάρχουν τροποιητικές ή την τελευταία τροποποιητική δήλωση, αν υπάρχει τέτοια. Προσοχή, θα πρέπει να υποβληθούν σε κάθε περίπτωση, όλες οι σελίδες της δήλωσης.
 • Ερώτηση : Στα δικαιολογητικά συμμετοχής ζητείται το έντυπο Ε3 (υποβολή 2020). Επιχειρήσεις που η φορολογική τους χρήση ξεκινάει στις 01/07 και τελειώνει στις 30/06, για ποιό έτος θα πρέπει να προσκομίσουν το έντυπο Ε3;
  Απάντηση : Το έντυπο Ε3 του 2020, αφορά το έτος υποβολής 2020, με τα οικονομικά στοιχεία του 2019. Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίσουν το τελευταίο κατατεθειμένο έντυπο Ε3. Για την εν λόγω περίπτωση θα πρέπει να κατατεθεί το Ε3 χρήσης 01/07/2018 έως 30/06/2019.
 • 21. Ερώτηση : Ποιες Υπεύθυνες Δηλώσεις απαιτούν γνήσιο της υπογραφής;
  Απάντηση : Καμία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Γνήσιο υπογραφής απαιτείται, μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, για την Υπεύθυνη Δήλωσης Αποδοχής του Τεχνικού Παραρτήματος.
 • 22. Ερώτηση : Επιχείρηση διαθέτει ιστοσελίδα για την παρουσίαση της στο διαδίκτυο χωρίς να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσω αυτής (υφιστάμενο domain name). Επιθυμεί την υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος στο ίδιο domain name. Είναι επιλέξιμο το ηλεκτρονικό κατάστημα;
  Απάντηση : Ναι, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος σε υφιστάμενο domain name της επιχείρησης.
 • 23. Ερώτηση : Το domain name πρέπει να είναι μόνο σε .GR;
  Απάντηση : Δεν υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση ως προς την κατάληξη domain name.
 • 24. Ερώτηση : Επιχείρηση έχει e-shop σε domain παλιό και θέλει να φτιάξει καινούριο σε νέο domain, καταργώντας το παλιό. Πότε και με ποιο τρόπο θα ελεγχθεί αν υπήρχε το site ή όχι;
  Απάντηση : Η ύπαρξη παλιού domain θα είναι αντικείμενο ελέγχου στο χρόνο πιστοποίησης.
 • 25. Ερώτηση : Τραπεζικά περιβάλλοντα κατά τη Δράση θεωρούνται και οι 3rd party providers τυπου: viva wallet, paypal, skrillex, stripe, 2checkout κ.α. ή μόνο οι 4-5 τράπεζες της Ελλάδας μέσω του ePOS;
  Απάντηση : Είναι δεκτά στη Δράση τραπεζικά περιβάλλοντα και 3rd party providers τυπου: viva wallet, paypal, skrillex, stripe, 2checkout κ.α.
 • 26. Ερώτηση : Για τις νεοσύστατες υφίσταται η υποχρέωση υποβολής του Ε3 (υποβολή 2020) στα δικαιολογητικά συμμετοχής;
  Απάντηση: Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί μόνο από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.
 • 27. Ερώτηση : Οι τριτοβάθμιοι κωδικοί δραστηριότητας 47.19.10, 47.75.76, 47.76.77 και 47.78.86 δεν είναι επιλέξιμοι, καθώς δεν είναι επιλέξιμο το σύνολο των τεταρτοβάθμιων στο οποίο αναλύονται. Δεδομένου ότι η προσθήκη ΚΑΔ στις ΔΟΥ, λόγω πανδημίας, απαιτεί δια ζώσης επικοινωνία και συνεπώς καθυστερήσεις, είναι δυνατόν να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις με τον τριτοβάθμιο ΚΑΔ που διαθέτουν και μετά την ένταξή τους να πραγματοποιήσουν την εξειδίκευση σε τεταρτοβάθμιο ΚΑΔ;
  Απάντηση : Ναι, για επιχειρήσεις που διαθέτουν τους τριτοβάθμιους μη επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας 47.19.10, 47.75.76, 47.76.77 και 47.78.86, αλλά επί της ουσίας δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο τεταρτοβάθμιο ΚΑΔ αυτών, δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν στον επιλέξιμο τεταρτοβάθμιο που δραστηριοποιούνται με τον όρο μετά την ένταξή τους και πριν την εκταμίευση της δημόσιας χρηματοδότησης να πραγματοποιήσουν την εξειδίκευση σε τεταρτοβάθμιο επιλέξιμο ΚΑΔ στον οποίο θα αφορά και το υλοποιηθέν ηλεκτρονικό κατάστημα.