Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους

Πληροφορίες Προγράμματος

Δικαιούχοι:

Νέοι 18 - 39 ετών

Έναρξη Υποβολής:

Εντός του Δεκεμβρίου 2022

Προϋπολογισμός:

Εξοικονομώ - € 200.000.000 Ανακαινίζω - € 150.000.000

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Το νέο «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» εντάσσεται στα εμβληματικά έργα που επιδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2023, καθώς και από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, βελτιώνοντας την ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% για κάθε δικαιούχο/κτίριο κατοικίας, μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες Η συνολική επένδυση που χρηματοδοτείται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τα έτη 2020, 2021, 2022 θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 213 ktoe ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση κατ’ ελάχιστον 105.000 κατοικιών έως το 2025.

Συμβάλλοντας, λοιπόν, στην υλοποίηση του ΕΣΕΚ το νέο «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» υλοποιείται με προσαρμογή και βελτίωση του υφιστάμενου χρηματοδοτικού μοντέλου, αποσκοπώντας στην μεγιστοποίηση των ωφελειών για τους πολίτες μέσω της αύξησης των πολιτών που δύναται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα, της απλοποίησης της πιστοποίησης των παρεμβάσεων και της ενεργοποίησης της αγοράς με την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Έτσι, το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει υψηλά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη προς τα ελληνικά νοικοκυριά με ταυτόχρονη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.
Awesome Image
Awesome Image

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, ο ελάχιστος
ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται οι εξής:


1. εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30%
2. αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρεις (3) ενεργειακές
τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική
ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις
διατάξεις του Ν.4122/2013.


Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης προκύπτει από το
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2021), όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.


Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).


Για την υπαγωγή στο σκέλος «Ανακαινίζω», ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 100% (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης:


-Για το σκέλος «Εξοικονομώ» ανέρχεται συνολικά σε 200 εκατ. €.
-Για το σκέλος «Ανακαινίζω» ανέρχεται συνολικά σε 50 εκατ. € για το σκέλος της επιδότησης και 100 εκατ. € για το χαμηλότοκο δάνειο.

 

Σκέλος «Εξοικονομώ»


Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, με ΦΠΑ,
ανά αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει:


α) το γινόμενο του 1,00 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς
ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,


β) το γινόμενο του 220 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,


γ) τις 22.500 €.

Σκέλος «Ανακαινίζω»


Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανακαίνισης, με ΦΠΑ, ανά αίτηση, δεν
μπορεί να υπερβαίνει:


α) το γινόμενο του 75 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,


β) τις 10.000 €.

 

Κατηγορία

Ατομικό Εισόδημα (€) σκέλος «Εξοικονομώ»

Οικογενειακό Εισόδημα (€) σκέλος «Εξοικονομώ»

Ατομικό, ή Οικογενειακό (€) σκέλος «Ανακαινίζω»

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης σκέλος «Εξοικονομώ»

Bonus αποκέντρωσης

Ιδιοκατοίκηση

Χρήση από έτερο πρόσωπο

1

≤5.000

≤10.000

≤20.000

 

ΚΑΙ

 

Περιουσιακά στοιχεία ≤300.000

 

75%

65%

+15%

2

>5.000 – 10.000

>10.000 – 20.000

70%

60%

3

>10.000 – 20.000

>20.000 – 30.000

55%

45%

4

>20.000 – 30.000

>30.000 – 50.000

45%

40%

Το ποσοστό επιχορήγησης σκέλος «Ανακαινίζω» είναι οριζόντια για όλους 30%.

Σκέλος «Εξοικονομώ»

 

1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ

2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ

4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ

5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

 

Σκέλος «Ανακαινίζω»

 

Εργασίες ανακαίνισης μπάνιου, κουζίνας, υπνοδωματίων, καθιστικού κ.λπ. εσωτερικών χώρων. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται
προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων, ειδών υγιεινής, ερμαριών, εσωτερικών θυρών και γενικά εργασιών που δεν καλύπτονται από το
σκέλος του «Εξοικονομώ».

 

Λοιπές υποστηρικτικές Υπηρεσίες

1. ΠΕΑ Α

2. ΠΕΑ Β

3. Ηλεκτρονική Ταυτότητα

4. Τεχνικός Σύμβουλος

5. Άδεια / Μελέτη

 

Επιλέξιμο θεωρείται και το Φ.Π.Α. των παραπάνω δαπανών.

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01/02/2020 βάσει του Κανονισμού (ΕΕ)
2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

 

Ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών των προτάσεων ορίζεται η 30.06.2025

 

 

 

Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται
σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός των
πρώτων έξι (6) μηνών του άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το
εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των επιλέξιμων εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης βάσει επιλέξιμου
προϋπολογισμού ενεργειακής αναβάθμισης.


Πέραν του ανωτέρω διαστήματος των 12 μηνών ολοκλήρωσης του έργου, δίνεται δυνατότητα
παράτασης για διάστημα ως και τρεις (3) μήνες, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος.
Αιτήματα λόγω περιπτώσεων ανωτέρας βίας εξετάζονται χωριστά κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.