Πληροφορίες Προγράμματος

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον Τομέα της Μεταποίησης

Έναρξη Υποβολής:

06/12/2022

Λήξη Υποβολής:

31/01/2023

Προϋπολογισμός:

€ 73.227.620

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν, αφορούν: ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0, αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού, σχεδιασμό και παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους, διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων, μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών.
Awesome Image
Awesome Image

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επιλέξιμες είναι υφιστάμενες και νέες μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας, οι οποίες έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για τις ανάγκες της Δράσης ως ημερομηνία σύστασης / ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ.

 

Ειδικότερα:

 

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι την 31/12/2021 είχαν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
  •  
  • Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν είχαν δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
  •  

Το 80% του ανωτέρω Π/Υ των €73.227.620 θα διατεθεί σε υφιστάμενες και το 20% σε νέες επιχειρήσεις.

 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι οι ακόλουθες:

 

–  Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για την δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται

–  Να έχουν εγκατάσταση (έδρα ή/και υποκατάστημα) στην Ελλάδα κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης

–  Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στις επιλέξιμες περιφέρειες, στις ενισχυόμενες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, μέχρι την καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης, και να πραγματοποιήσει τις δαπάνες στην Ελλάδα.

–  Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις,.

–  Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων κατά, σημείο 18 του άρθ.2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 

–  Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

–  Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

–  Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.)

–  Να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσοτέρων προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης, απορρίπτονται όλες και οι φάκελοι τίθενται στο αρχείο

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δεν είναι επιλέξιμος ο πρωτογενής τομέας.

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δύναται να κυμαίνεται από €250.000 έως €6.000.000

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται βάσει του κάτωθι Πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δαπάνες Άρθρου 14

Δαπάνες Άρθρων 18 & 31

ΜΕΣΑΙΕΣ

ΜΙΚΡΕΣΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Βόρειο Αιγαίο

 

70%

 

75%

 

50%

 

Κρήτη

 

60%

 

70%

 

50%

 

Ανατολική ΜακεδονίαΘράκη

 

60%

 

70%

 

50%

 

Κεντρική Μακεδονία

 

60%

 

70%

 

50%

 

Ήπειρος

 

60%

 

70%

 

50%

 

Δυτική Μακεδονία

 

60%

 

70%

 

50%

 

Θεσσαλία

 

60%

 

70%

 

50%

 

Ιόνια Νησιά

 

50%

 

60%

 

50%

 

Δυτική Ελλάδα

 

60%

 

70%

 

50%

 

Στερεά Ελλάδα

 

50%

 

60%

 

50%

 

Ευρυτανία

 

50%

 

60%

 

50%

 

Πελοπόννησος: Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας Τρίπολης Οιχαλίας

 

60%

 

70%

 

50%

 

Πελοπόννησος: Λοιποί Δήμοι

 

50%

 

60%

 

50%

 

Νότιο Αιγαίο

 

50%

 

60%

 

50%

 

Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι

 

35%

 

45%

 

50%

 

Δυτικός Τομέας Αθηνών

25%

35%

50%

Από τις ενισχύσεις εξαιρούνται ο Κεντρικός, ο Βόρειος και ο Νότιος Τομέας Αθηνών.

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

1

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Έως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ

ΑΡΘΡΟΥ 14

2

Δαπάνες για κτίρια

Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ

ΑΡΘΡΟΥ 14

3

Ειδικές εγκαταστάσεις

κτιριακών

(για εγκαταστάσεις που θα

συμβάλλουν στον ψηφιακό

μετασχηματισμό

Έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών

δαπανών

ΑΡΘΡΟΥ 14

4

Δαπάνες εργαστηριακού

εξοπλισμού

Έως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ

ΑΡΘΡΟΥ 14

5

Δαπάνες λογισμικού και

εξοπλισμού πληροφορικής

Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ

ΑΡΘΡΟΥ 14

6

Δαπάνες συμβουλευτικών

υπηρεσιώνμελετών για την

προσαρμογή της επιχείρησης

στις απαιτήσεις της

Βιομηχανίας 4.0

Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ

ΑΡΘΡΟΥ 18

7

Training Προσαρμογή

Εργατικού Δυναμικού

(Upskilling and reskilling)

άμεσα σχετιζόμενη με το

επενδυτικό σχέδιο

Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ

ΑΡΘΡΟΥ 31

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση υλοποίησης δαπανών πριν την ως άνω ημερομηνία, καθιστούν το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 06/12/2022 με καταληκτική ημερομηνία στις 31/01/2023.


Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες, με την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος έως έναν (1) μήνα πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.


Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της. Σε αντίθετη περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο θα απεντάσσεται από την παρούσα πρόσκληση.


Σημειώνεται, ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού σε συνδυασμό με το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο του 40% του αρχικώς εγκεκριμένου και σε κάθε περίπτωση κάτω του ελάχιστου αποδεκτού ορίου των €250.000.