Ενίσχυση Μικρών Και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Που Επλήγησαν Από Την Πανδημία Covid-19 Στον Δήμο Πειραιά

Πληροφορίες Προγράμματος

Δικαιούχοι:

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στο Δήμο Πειραιά.

Έναρξη Υποβολής:

16/6/2021

Λήξη Υποβολής:

01/10/2021

Προϋπολογισμός:

€ 7.000.000

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Ξεκινούν την Τετάρτη 16 Ιουνίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στο Δήμο Πειραιά. Διαβάστε παρακάτω τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Awesome Image
Awesome Image

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στο Δήμο Πειραιά.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

 

-των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

 

-των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης

 

-του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών

 

-του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

 

-του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές – βιολογικές δραστηριότητες)

 

-του συνόλου των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

Μη Επιστρεπτέα Επιχορήγηση – Κεφάλαιο Κίνησης

 • 1. Να δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά.
 • 2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 • 3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 • 4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση
 • 5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 • 6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 3.000€:
 • -των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
 • -των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • -του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
 • -του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • -του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές – βιολογικές δραστηριότητες)
 • -του συνόλου των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.
 • 7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
 • 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:
 • -Ανώνυμη Εταιρία,
 • -Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
 • -Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία
 • -ΙΚΕ
 • -Ατομική Επιχείρηση
 • -ΝΕΠΑ
 • -Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει
 • -Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013
 • -Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών
 • -Συμβολαιογραφικές Εταιρίες του Π.Δ 284/1993
 • -Κοινωνία Αστικού Δικαίου
 • -Ναυτικές Εταιρείες
 • -Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ)
 • -Σύλλογοι/Σωματεία και Ιδρύματα, εφ όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
 • (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και
 • (β) να υπόκεινται σε φόρο, Συμπλοιοκτησία.
 • 9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137)10.
 • 10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.11.
 • 11. Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καν. ΕΕ1407/2013.