Επιχορήγηση Αυτοαπασχολουμένων Δικηγοριών

Πληροφορίες Προγράμματος

Δικαιούχοι:

Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο

Έναρξη Υποβολής:

Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 13:00

Λήξη Υποβολής:

Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 20.000.000 ευρώ.

Είδος Ενίσχυσης:

Επιχορήγηση

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη νέα δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» που αφορά την ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων. Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των γραφείων τους προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να μπορούν να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας, περιορίζοντας έτσι την απώλεια εισοδημάτων και υποστηρίζοντας την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε απαιτήσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού των γραφείων τους.
Awesome Image
Awesome Image
 • Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020.
 • Επισημαίνεται ότι αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.

 • Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ των νομικών δραστηριοτήτων είναι οι:
 • 69.10, 69.10.1,
 • 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14
 • 69.10.15 και 69.10.15.01 
 • Εξαιρούνται οι ακόλουθοι ΚΑΔκαθώς στην παρούσα Δράση ενισχύονται αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι ως φυσικά πρόσωπα:
 • 69.10.16, 69.10.17,
 • 69.10.18, 69.10.18.01,
 • 69.10.19, 69.10.19.01, 69.10.19.02, 69.10.19.03, 69.10.19.04
 • Επιδοτούνται αιτήσεις με επιχορήγηση από 500 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα έσοδα του 2019, για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού.
 • Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής:

ΕΣΟΔΑ 2019 από έντυπο Ε3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

 < 20.000 €

2.000,00

 > 20.000 € και <= 40.000 € 

1.500,00

 > 40.000 € και <= 60.000,00 €

1.000,00

 > 60.000 €

500,00

 • Τα έσοδα προκύπτουν από το έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2019 που υποβλήθηκε το 2020, από τον πίνακα Δ1/Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιώνκωδικός 500 ‘’Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών’’.
 • Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500€Δεν γίνεται αποδεκτή, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης, τροποποιητική δήλωση Ε3 η οποία υποβλήθηκε μετά τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
 •  
 • Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού:
 • -Η/Υ,
 • -Laptops
 • -Routers
 • -web κάμερες
 • -μικρόφωνα\ακουστικά
 • -ηχεία
 • -συστήματα τηλεδιάσκεψης
 • scanners/πολυμηχανήματα
 • -οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής
 • -Λογισμικά απαραίτητα για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων
 • Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις.
 • Ενδεικτικά δεν αποτελούν επιλέξιμες οι προμήθειες για:
 • -κινητά τηλέφωνα
 • tablets,
 • -συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας
 • servers,
 • -πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και laptops)
 • -συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.

Οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 1. -ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ,
 2. -να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
 3. -να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020
 4. -να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης
 5. -να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση
 6. -το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης
 7. -να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν.4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας), να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ
 8. -να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ωφελούμενοι των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα απορρίπτεται, δύνανται μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης μέχρι και την Πέμπτη 30/09/2021 και ώρα 15:00. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη Δράση».