Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Πληροφορίες Προγράμματος

Δικαιούχοι:

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις

Επενδυτικά σχέδια:

Από 30.000€ έως 200.000€

Διάρκεια ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου:

24 μήνες

Προϋπολογισμός:

€ 350.000.000

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Η Δράση με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ» θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού ύψους 350.000.000€ και στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας. Αποτελεί μία (1) από τις δύο (2) διακριτές δράσεις της δέσμης δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», οι οποίες καλύπτουν στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ, σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους. Ειδικότερα:

Η Δράση 1 - Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€ (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ).

Η Δράση 2 - Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.00€ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis).

Η παρούσα Δράση 2 - «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών.
Awesome Image
Awesome Image

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο Όριο

1

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

Έως 40%

2

2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός


έως 100% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

2.2 Λοιπός Εξοπλισμός

Λοιπός εξοπλισμός (2.2) έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2.

3

3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας


έως 50% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας


3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση


4

4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.


έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα


4.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

5

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding


έως 5% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού


6

Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

έως 20.000€7Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσειςΈως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

8
8.1 Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού


8.2 Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίουέως 4% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

9


Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά

έως 50.000€


10Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )

Μέχρι 45.000 €

11

Εμμεσες δαπάνες

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου


Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Περιφέρειες

Για το σύνολο των περιφερειών της Χώρας

 

(1) Δημόσια Επιχορήγηση για Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις

 

        40%

 

(2) Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της (1)

 

        60%

 

(3) Πρόσθετο ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης (10%), της στήλης (1 με υλοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) τουλάχιστον 20% του συνολικού επιλέξιμου Π/Υ

 

        50%

 

(4) Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της (3)

 

        50%

 

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10% κατά την ένταξη του επενδυτικού
σχεδίου, η οποία θα αποδίδεται σε κάθε στάδιο πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.


Η προσαύξηση επιβεβαιώνεται εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης
Μετάβασης» (Δαπάνες GREEN) σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας
2. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
3. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε έναν (1)
επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης
4. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
5. Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται
της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων
στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
6. Να λειτουργούν νόμιμα
7. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης
8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο
στηρίζεται η Δράση.


Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και το σύνολο των προϋποθέσεων
συμμετοχής θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα
εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης
και σε κάθε περίπτωση μέχρι την λήξη ισχύος του κανονισμού.

Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος
προϋποθέσεων συμμετοχής και, στη συνέχεια, τα επιλέξιμα σχέδια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων
που θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση και θα σχετίζονται με :


• την υφιστάμενη απασχόληση
• την μεταβολή του Κύκλου Εργασιών, τις Εξαγωγές και την λειτουργική Κερδοφορία
• το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης σε σχέση με τον
Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης (πριμοδοτούνται επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και χαμηλής
αβεβαιότητας υλοποίησης)
• τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε
δυσπρόσιτες περιοχές)
• Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
2021-2027.


Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης ορίζεται το 40.