Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Πληροφορίες Προγράμματος

Δικαιούχοι:

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις

Επενδυτικά σχέδια:

Από 201.000€ έως 1.000.000€

Διάρκεια ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου:

24 μήνες

Προϋπολογισμός:

€ 350.000.000

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Η Δράση με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ» θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού ύψους 350.000.000€ και στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας.

Αποτελεί μία (1) από τις δύο (2) διακριτές δράσεις της δέσμης δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», οι οποίες καλύπτουν στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ, σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους. Ειδικότερα:

Η Δράση 1 - Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€ (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ).
Η Δράση 2 - Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis).

Η παρούσα Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.
Awesome Image
Awesome Image

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο Όριο

1

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

Έως 40%

2

2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

από 20% έως 100% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

2.2 Λοιπός Εξοπλισμός

Λοιπός εξοπλισμός (2.2) έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2.

3

3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας

έως 50% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

 

3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση

4

 

4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.

έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού και έως 50.000€

 

4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

 

4.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

5

Υπηρεσίες 

 

Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Brandingέως 5% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

6

 

Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

έως 20.000€

7

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις


Έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

8

8.1 Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3

έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού και ΄έως 80.000€

 

8.2 Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου


έως 4% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού και έως 25.000€

9

 

Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά

έως 25% και έως 100.000€

10

 

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )

Έως 20% και μέχρι 45.000 €

11

Έμμεσες δαπάνες

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου


Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 

Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013 (De
minimis),

 

η ένταση τους διαμορφώνεται στο 40% για το σύνολο των περιφερειών της χώρας

 

Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Κανονισμού (Ε.Ε.) 651/2014
(ΓΚΑΚ), Άρθρο 14, 18, 19 και 41, η ένταση τους διαμορφώνεται ως εξής:

 

Για τις κατηγορίες δαπανών 1, 2 , 3.1, 3.2, 4 και 9 διαμορφώνονται ως εξής:

 

Περιφέρεια

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Ανατολική Αττική

Δυτική Αττική

Πειραιάς, Νήσοι

35%

45%

 

Δυτικός Τομέας Αθηνών

 

25%

 

35%

 

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος , Νότιο Αιγαίο

 

40%

 

40%

 

Για τις κατηγορίες δαπανών 5, 8.1 , 8.2, 7 και 3.3 το ποσοστό ενίσχυσης για όλες τις επιχειρήσεις, ορίζεται στο 40%

 

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10% κατά την ένταξη του επενδυτικού
σχεδίου, η οποία θα αποδίδεται σε κάθε στάδιο πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

 

Η προσαύξηση επιβεβαιώνεται εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης
Μετάβασης» (Δαπάνες GREEN) σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:


1. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
2. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός
Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας της
παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.
3. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
4. Να έχουν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το
ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα
επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο
πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
5. Να λειτουργούν νόμιμα.
6. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης.
7. Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης
αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.
8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το
χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της
αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του
Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα
εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης
και σε κάθε περίπτωση μέχρι την λήξη ισχύος του κανονισμού. Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος
προϋποθέσεων συμμετοχής και, στη συνέχεια, τα επιλέξιμα σχέδια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων
που θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση και θα σχετίζονται με :


• την υφιστάμενη απασχόληση
• την μεταβολή του Κύκλου Εργασιών, τις Εξαγωγές και την λειτουργική Κερδοφορία
• το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης σε σχέση με τον
Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης (πριμοδοτούνται επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και χαμηλής
αβεβαιότητας υλοποίησης)
• τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε
δυσπρόσιτες περιοχές)
• Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
2021-2027.

Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης ορίζεται το 45.